Pravidla

1. Návrhy:

 1. nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU
 2. musí být podávány na investiční akce
 3. náklady na realizaci nesmí překročit 50 % celkové částky stanovené k rozdělení (participativní části rozpočtu)
 4. investiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území města Semily
 5. investiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku města Semily

2. Město zveřejní výzvu k podání návrhů:

 1. v kabelové televizi
 2. na internetových stránkách města
 3. v Semilských novinách
 4. v Turistickém informačním centru
 5. na výlepových plochách
 6. na Facebooku města

termín: 1. května

3. Návrhy mohou občané posílat:

 1. písemně na adresu: Městský úřad Semily, Sekretariát, Husova 82, 513 01 Semily
 2. vyplněním formuláře na webových stránkách https://investice.semily.cz
 3. osobně na podatelně Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63, Semily – po, st 8.00 h – 17.00 h; út, čt, pá 8.00 h – 14.00 h

navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail

termín: do 31. července

4. Došlé návrhy posoudí Odbor rozvoje a správy majetku MěÚ Semily z hlediska:

 1. majetkových vztahů
 2. finanční náročnost
 3. právních předpisů
 4. možného technického řešení
 5. termínu realizace

a předloží Výboru pro rozvoj města k rozhodnutí o zařazení návrhů do ankety.

termín: do 20. září

5. Oznámení o konání ankety a představení (seznam) návrhů, které jsou do ní zařazeny, bude zveřejněno:

 1. v kabelové televizi
 2. na internetových stránkách města
 3. v Semilských novinách
 4. v Turistickém informačním centru
 5. na výlepových plochách
 6. na Facebooku města

termín: 1. listopadu

6. Hlasování v anketě

V anketě mohou hlasovat občané města Semily, kteří jsou k prvnímu dni hlasování starší 16 let.

Hlasování probíhá:

 1. na webových stránkách města Semily
  Ověření totožnosti a věku hlasujícího probíhá po přihlášení prostřednictvím služby mojeID (s validovaným účtem) provozované spolkem CZ.NIC, z.s.p.o., IČO 67985726; po ověření způsobilosti hlasovat hlasující označí zvolenou investiční akci (hlasovat lze pouze pro jednu akci) a volbu potvrdí. Hlasovací systém na webových stránkách eviduje zvlášť hlasující a počet hlasů pro investiční akci.
 2. na podatelně Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63
  Ověření totožnosti a věku hlasujícího probíhá na základě předložení platného průkazu totožnosti; po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující anketní lístek označený razítkem města; hlasující označí na anketním lístku jeden návrh a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky; anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než jeden, je neplatný

Termíny hlasování:

 1. prostřednictvím webových stránek je možné hlasovat od 1. do 6. listopadu
 2. na podatelně Městského úřadu Semily je možné hlasovat od 7. do 30. listopadu

Hlasující, který hlasoval na webových stránkách města Semily, není oprávněn opětovně hlasovat na podatelně Městského úřadu Semily. Opětovné hlasování nebude hlasujícímu umožněno.

Hlasovací schránku otevře a sčítání hlasů pro jednotlivé návrhy provede komise ustavená starostou města. Komise rovněž obdrží záznam o hlasování na webových stránkách města s počtem hlasů pro jednotlivé investiční akce.

termín: do 30. listopadu

7. Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Semily zastupitelé odsouhlasí realizaci projektů v následujícím roce 

Projekty budou seřazeny podle počtu hlasů až do celkové částky určené k rozdělení (participativní části rozpočtu). V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.