Pravidla

1. Návrhy:

 1. nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU
 2. musí být podávány na investiční akce
 3. náklady na realizaci nesmí překročit 50 % celkové částky stanovené k rozdělení (participativní části rozpočtu)
 4. investiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území města Semily
 5. investiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku města Semily
 6. musí obsahovat bližší popis řešení a odůvodnění (účel, cíl, přínos, apod.) – max. rozsah 400 znaků

2. Město zveřejní výzvu k podání návrhů:

 1. v kabelové televizi
 2. na internetových stránkách města
 3. v Semilských novinách
 4. v Turistickém informačním centru
 5. na výlepových plochách
 6. na Facebooku města

termín: 1. března

3. Návrhy mohou občané posílat:

 1. písemně na adresu: Městský úřad Semily, Sekretariát, Husova 82, 513 01 Semily
 2. vyplněním formuláře na webových stránkách https://investice.semily.cz
 3. osobně na podatelně Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63, Semily – po, st 8.00 h – 17.00 h; út, čt, pá 8.00 h – 14.00 h

navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail

termín: do 31. května

4. Došlé návrhy posoudí Odbor rozvoje a správy majetku MěÚ Semily z hlediska:

 1. majetkových vztahů
 2. finanční náročnost
 3. právních předpisů
 4. možného technického řešení
 5. termínu realizace

a předloží Výboru pro rozvoj města k rozhodnutí o zařazení návrhů do ankety.

termín: do 20. září

5. Oznámení o konání ankety a představení (seznam) návrhů, které jsou do ní zařazeny, bude zveřejněno:

 1. v kabelové televizi
 2. na internetových stránkách města
 3. v Semilských novinách
 4. v Turistickém informačním centru
 5. na výlepových plochách
 6. na Facebooku města

termín: 1. listopadu

6. Hlasování v anketě

V anketě mohou hlasovat občané města Semily, kteří jsou k prvnímu dni hlasování starší 16 let.

Hlasování probíhá:

 1. na webových stránkách města Semily
  Ověření totožnosti a věku hlasujícího probíhá po přihlášení prostřednictvím služby mojeID (s validovaným účtem) provozované spolkem CZ.NIC, z.s.p.o., IČO 67985726; po ověření způsobilosti hlasovat hlasující označí zvolenou investiční akci (hlasovat lze až pro dvě akce) a volbu potvrdí. Hlasovací systém na webových stránkách eviduje zvlášť hlasující a počet hlasů pro investiční akci.
 2. na podatelně Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63
  Ověření totožnosti a věku hlasujícího probíhá na základě předložení platného průkazu totožnosti; po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující anketní lístek označený razítkem města; hlasující označí na anketním lístku až dva návrhy a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky; anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než dva, je neplatný.
 3. ve stánku na Riegrově náměstí
  Ověření totožnosti a věku hlasujícího probíhá na základě předložení platného průkazu totožnosti; po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující anketní lístek označený razítkem města; hlasující označí na anketním lístku až dva návrhy a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky; anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než dva, je neplatný.
 4. distanční hlasování
  Osobám, kterým zdravotní stav znemožňuje hlasovat na podatelně Městského úřadu Semily a které v době od 1. do 20. listopadu požádají (písemně nebo prostřednictvím webového formuláře za podmínek uvedených v bodě 3 písm. a) a b) těchto pravidel) o distanční hlasování, bude umožněno distanční hlasování. V žádosti o umožnění distančního hlasování jsou žadatelé povinni uvést jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a místo na území města Semily, na kterém budou hlasovat.

Termíny hlasování:

 1. prostřednictvím webových stránek je možné hlasovat od 1. do 6. listopadu;
 2. na podatelně Městského úřadu Semily je možné hlasovat od 7. do 30. listopadu;
 3. ve stánku na Riegrově náměstí je možné hlasovat druhý čtvrtek v měsíci listopadu v době od 14:00 do 17:00 h;
 4. distanční hlasování bude umožněno poslední čtvrtek v měsíci listopadu v době od 14:00 do 17:00 h.

Hlasující, který hlasoval na webových stránkách města Semily, není oprávněn opětovně hlasovat na podatelně Městského úřadu Semily, ve stánku na Riegrově náměstí, ani distančně. Opětovné hlasování nebude hlasujícímu umožněno.

Hlasovací schránku otevře a sčítání hlasů pro jednotlivé návrhy provede komise ustavená starostou města. Komise rovněž obdrží záznam o hlasování na webových stránkách města s počtem hlasů pro jednotlivé investiční akce.

termín: do 30. listopadu

7. Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Semily zastupitelé odsouhlasí realizaci projektů v následujícím roce 

Projekty budou seřazeny podle počtu hlasů až do celkové částky určené k rozdělení (participativní části rozpočtu). V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.

8. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce Ochrana osobních údajů nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

9. Informace o schválení

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Semily dne 30. října 2023 usnesením č. 231030/ZM/101.