Informace o zpracování osobních údajů městem Semily v souvislosti s podáváním návrhů do participativní části rozpočtu

Úvod

Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů Městem Semily se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111 („město Semily“) v souvislosti s podáváním návrhů do participativní části rozpočtu.

Město Semily, jakožto správce Vašich osobních údajů, určuje prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou uvedeny dále v této Informaci. V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete vůči městu Semily také uplatňovat dále uvedená práva.

Město Semily můžete kontaktovat buď písemně na adrese Husova 82, 513 01 Semily, nebo telefonicky na tel. čísle +420 481 629 211, prostřednictvím datové schránky ID: d36bywp, případně na e-mailových adresách podatelna@mu.semily.cz a musm@mu.semily.cz.

Zpracovávání Vašich osobních údajů

Vaše údaje zpracovává město Semily pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení určitého účelu, a to na legitimním právním základě.

Níže naleznete přehled o tom, pro jaký účel v tomto případě město Semily zpracovává Vaše osobní údaje, včetně popisu daného účelu zpracování. U účelu zpracování najdete také informaci o tom, na jakém právním základě zpracovává město Semily Vaše osobní údaje pro tento účel, v jakém rozsahu, zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, kdo může získat přístup k Vašim osobním údajům, době, po kterou bude město Semily osobní údaje ukládat, a v případě, že je právním základem zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem města Semily nebo třetí osoby, také informaci o tom, v čem tento oprávněný zájem spočívá:

 

Účel zpracování

Podání návrhu na investiční akci realizovanou prostřednictvím participativní části rozpočtu města Semily, vzájemná komunikace k upřesnění návrhu navrhovatelem (zejména technické řešení, odhadované realizační náklady) a v případě realizace návrhu vzájemná komunikace při realizační podobě návrhu

Operace zpracování

Shromáždění, zaznamenávání, uspořádávání, vyhledávání, nahlížení, uchování, užívání, třídění, anonymizace (vymazávání), archivace, skartace/likvidace

Právní základ

Oprávněný zájem města Semily – město Semily má zájem na participaci obyvatel a občanů města Semily na rozvoji a správě města, a proto realizuje i tzv. participativní rozpočet města, v rámci něhož obyvatelé podávají návrhy na provedení investičních akcí, které jsou po posouzení věcných a formálních kritérií předloženy k hlasování občanům města starším 16 let, aby z nich občané vybrali ty, které budou realizovány; město Semily má oprávněný zájem na upřesnění podaného návrhu, aby co nejlépe zohlednil záměr navrhovatele a aby byly co nejpodrobněji vymezeny podmínky realizace návrhu tak, aby veřejné prostředky (finance města) byly vynakládány účelně, hospodárně a efektivně, v souladu s návrhem a záměrem samotného navrhovatele.

Kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa

Příjemci osobních údajů

zaměstnanci města Semily, členové Zastupitelstva města Semily

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou u města Semily uloženy po dobu realizace procesu participativního rozpočtování v kalendářním roce a po dobu realizace návrhu v roce (letech) následujících.

Po dokončení procesu participativního rozpočtování a realizace návrhu budou osobní údaje uloženy u města Semily po dobu archivační doby stanovené vnitřními předpisy města Semily vydanými v souladu s obecně závaznými předpisy. Doba archivace dokumentů souvisejících s participativním rozpočtováním je 10 let.

 

Předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše osobní údaje město Semily, resp. příjemci, kterým k nim město Semily pro výše uvedené účely umožní přístup, nebudou předávat do třetích zemí ani mezinárodních organizací.

Automatizované rozhodování

Automatizovaným rozhodnutím je rozhodnutí města Semily, resp. příjemce, kterému město Semily pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, založené výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Město Semily, resp. příjemci, kterým k nim město Semily pro výše uvedené účely umožní přístup, nebudou používat Vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů městem Semily můžete město Semily požádat o:

  • přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny,
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
  • výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,
  • omezení zpracování Vašich osobních údajů,
  • přenositelnost údajů, dle které můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  • to, abyste nebyl(a) předmětem žádného automatizovaného rozhodování (zda k takovému rozhodování dochází či nikoliv jste se dozvěděl(a) výše).

Můžete také vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případně zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu města Semily nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu jsou následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
https://www.uoou.cz

Práva třetích stran však nesmí být uplatněním Vašich práv dotčena.

Za poskytnutí uvedených informací a v souvislosti s vyřízením uplatnění Vašich práv může město Semily požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pokud jsou Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují.

 

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pak je poskytování těchto údajů dobrovolné. V takovém případě nejste povinen městu Semily Vaše osobní údaje sdělovat.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým dáváte prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení městu Semily ke zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud město Semily zpracovává Vaše osobní údaje na jiném základě (tomu tak je v případě účelu vymezeného výše), pak je pravděpodobně poskytnutí Vašich osobních údajů městu Semily zákonným či smluvním požadavkem a je nezbytné, abyste nám Vaše osobní údaje poskytl(a). Takové osobní údaje potřebujeme např. k uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo plnění našich jiných právních povinností a pokud tyto osobní údaje městu Semily neposkytnete, bude to mít závažné důsledky – v tomto případě nemůže město Semily Váš návrh podaný v rámci participativního rozpočtování přijmout a dále posuzovat.